Menu
Reservation

Children's Czech hockey club HC Trutnov visiting Novokosino Hotel!

Children's Czech hockey club HC Trutnov visiting Novokosino Hotel!

ELECTROSTAL HAS PASSED INTERNATIONAL HOCKEY WITH WASHERS TOURNAMENT

Children's Czech Hockey Club HC Trutnov is visiting Novokosino Hotel!